Dr. Andrássy Gábor és Dr. Trummer Zsófia
magánrendelése

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Általános információk

A „Kardiológia Buda” Dr. Andrássy Gábor és Dr. Trummer Zsófia magánrendelése Budapesten. Jelen dokumentum az általuk üzemeltetett https://kardiologia-buda.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működése során önkéntesen megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan nyújt tájékoztatót. A Weboldal használata nem kötelez senkit személyes adat önkéntes megadására, nincs szükség regisztrációra. Személyes adatok megadására kifejezetten abból a cél van szükség, ha a Weboldal látogatója kapcsolatba kíván lépni a weboldal felületén a magánrendeléssel.

A Weboldal célja, hogy a páciensek gyorsan és átlátható információkat kapjanak a magánrendelés során nyújtott szolgáltatásokról, azoknak áráról és hogy megismerhessék a magánrendelőben dolgozó szakorvosok szakmai életrajzát.

 1. Adatkezelő

 

Név:                            Dr. Andrássy Gábor és Dr. Trummer Zsófia

(a továbbiakban együttesen: Adatkezelő)

Cím:                            1028 Budapest, Csokonai utca 10.

Telefonszám:              +36 30 353 2023

Email:                         info@kardiologia-buda.hu

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az adatkezelés jogalapja:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása. Az érintett a személyes adatok megadását követően, amennyiben kapcsolatba kíván lépni a magánrendeléssel, önkéntesen hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával.

Időtartam:

Ameddig az Adatkezelő jogi érdeke vagy jogszabályi kötelezettsége az adatkezelést indokolttá teszi, de legalább a Felek közötti jogviszony fennállásának időtartamáig vagy ameddig az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

Kezelt adatok köre:

Az érintett

 1. vezeték- és keresztneve
 2. email címe
 3. telefonszáma
 4. minden egyéb, olyan személyes adat, amelyet az érintett az „üzenet” részben az Adatkezelő tudomására hoz.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

 1. hozzáférést, azokról tájékoztatást kérhet,
 2. illetve kérheti azok helyesbítését,
 3. törlését vagy
 4. kezelésének korlátozását, és
 5. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 6. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
 7.  továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő jelen dokumentummal tájékoztatja az érintettet, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:

 1. Dr. Andrássy Gábor
 2. Dr. Trummer Zsófia
 3. a)-b) szerinti személyek asszisztenciája, akik segítik a magánrendelés működését (az érintett ezirányú kérése esetén az Adatkezelő pontos tájékoztatást ad az e pont alá tartozó személyekről)

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal fejlesztője (név: Webrakéta Kft., székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-987579) a megadott személyes adatokhoz a Weboldal üzemeltetése során hozzáfér, azonban azokat nem gyűjti, nem kezeli, továbbá semmilyen módon figyeli vagy dolgozza fel azokat.

 

 1. Jogorvoslat

Amennyiben az érintett esetleges jogsértést tapasztal, javasoljuk, hogy elsősorban az Adatkezelőhöz forduljon, aki igyekszik késedelem nélkül orvosolni a felmerült problémát. Az érintett ettől függetlenül jogosult panasszal élni az alábbi felügyeleti hatóságnál.

 

Név:                            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:           1530 Budapest, Postafiók 5.

Telefon:                      +36 1 391 1400

Fax:                             +36 1 391 1410

Email:                         ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályok kerültek figyelembevételre:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 3. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 4. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 5. 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)